TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
0 EP
Sách Thủy công
15 EP
TCXD 203:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
0 EP
TCXD 194:1997 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật
0 EP
TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
15 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
15 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định đo đặc bản đồ tại Hà Nội
0 EP
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn áp dụng hệ toạ độ Quốc gia VN2000
15 EP
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi
0 EP
Trang 14/15
1 ...
14
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]