Phương án quy hoạch chi tiết khu khai thác Núi Na – Tx. Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh
25 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai
15 EP
Thông tư 06/2010/TT-BNTMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch khu công nghiệp
0 EP
Trang 7/7
1 ...
7
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]