Chi tiết cấu tạo miệng xả cống hộp BxH=2.0x2.0
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]