TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 2: xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm
0 EP
TCVN 8860-1: 2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 1: xác định độ ổn định, độ dẻo marshall
0 EP
TCVN 8817-15:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít – phương pháp thử - phần 15: xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường
0 EP
TCVN 8817-14:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 14: xác định khối lượng thể tích
0 EP
TCVN 8817-13:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 13: xác định khả năng trộn lẫn với nước
0 EP
TCVN 8817-12:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 12: nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm
0 EP
TCVN 8817-11:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 11: nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh
0 EP
TCVN 8817-10:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 10: thử nghiệm bay hơi
0 EP
TCVN 8817-9:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 9: thử nghiệm chưng cất
0 EP
TCVN 8817-8:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 8: xác định độ dính bám và tính chịu nước
0 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]