TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.
0 EP
Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi cây cà phê vối (Robusta) ở Đức Trọng, Lâm Đồng
15 EP
TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - phương pháp thử
0 EP
TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 12: xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
0 EP
TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 11: xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
15 EP
TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 10: xác định độ rỗng cốt liệu
0 EP
TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 9: xác định độ rỗng dư
0 EP
TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 8: xác định hệ số độ chặt lu lèn
0 EP
TCVN 8860-7:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 7: xác định độ góc cạnh của cát
0 EP
TCVN 8860-6:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 6: xác định độ chảy nhựa
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]