Tổng mức đầu tư dự án cập nhật văn bản năm 2020
100 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2012
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008
0 EP
Suất vốn đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2011
0 EP
Quyết định số 411/2010/QĐ-BXD Về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]