Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
0 EP
Quyết định 547/2013/QĐ-BXD Về việc ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng
0 EP
Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án đầu tư
0 EP
Thông tư số 23/2010/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị
0 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch khu công nghiệp
0 EP
Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng tại Hà Nội
0 EP
Thông tư số 13/2013/TT-BXD Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế
0 EP
Nghị định 12/2009/NĐ-CP Về quản lý đầu tư xây dựng công trình
0 EP
Thông tư Số: 19/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
0 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]