Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 7:Thuyết minh và san nền
30 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 6:Bóc tách công trình hiệu bộ
30 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 5:Cấp thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 4:Điện
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 3:Bể tự hoại
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 2: Kết cấu
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 1:Kiến trúc
50 EP
Bản vẽ thiết kế Cải tạo trường tiểu học 2 tầng – Kích thước 33m x 9,3m
50 EP
TCVN 8793:2011 Trường tiểu học - yêu cầu thiết kế
0 EP
Thiết kế điển hình trường tiểu học
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]