Guide to stability design criteria for metal structures
Date published: 14.04.2014 | 10:31
Available in Ebook
Tài liệu học tập
15 EP

Guide to stability design criteria for metal structures

\r\n S-guide to stability design criteria for metal structures
\r\n Tác giả: Ronald D. Ziemian

\r\n

\r\n Sách gồm các nội dung  sau: Sách trình bày về  ổn định trong thiết kế kết cấu thép.

\r\n

\r\n Chap 1: Introduction

\r\n

\r\n Chap 2: Stability theory

\r\n

\r\n Chap 3: Centrally loaded columns

\r\n

\r\n Chap 4: Plates

\r\n

\r\n Chap 5: beams

\r\n

\r\n Chap 6: Plate girders

\r\n

\r\n Chap 7: Box Girders

\r\n

\r\n Chap 8: Beam – Columns

\r\n

\r\n Chap 9: Horizontally curved steel griders

\r\n

\r\n Chap 10: Composite columns and structural systems

\r\n

\r\n Chap 11: Stability of angle members

\r\n

\r\n Chap 12: Bracing

\r\n

\r\n Chap 13: Thin-walled metal construction

\r\n

\r\n Chap 14: Circular tubes and shells

\r\n

\r\n Chap 15: Members whit elastic lateral

\r\n

\r\n Chap 16: Frame stability

\r\n

\r\n Chap 17: Arches

\r\n

\r\n Chap 18: Doubly curved shells and shell – like structures

\r\n

\r\n Chap 19: Stability under seismic loading

\r\n

\r\n Chap 20: Stability analysis by the finite element method.

\r\n

\r\n  pass giai nen : Tên trang web

\r\n

\r\n (hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]