Khóa luận tốt nghiệp, Ứng dụng phần mềm GIS, tích hợp GIS, Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng
Date published: 26.03.2015 | 14:21
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng

Nội dung đề tài:

-    Nghiên cứu phương pháp đánh giá đất đai của FAO (1993b).

-    Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý (GIS), công cụ  modelbuilder trong ArcGIS.

-     Nghiên cứu  phân tích đa tiêu chuẩn (MCA), trong đó tập trung nghiên cứu lý thuyết

về  phân  tích  thứ  bậc  trong  ra  quyết  định  nhóm  (AHP  -  GDM).  Tích  hợp  GIS và

MCA trong đánh giá thích nghi đất đai.

-    Xây dựng cơ sở  dữ  liệu phục vụ  đánh giá tiềm năng đất đai huyện Đức Trọng -  tỉnh

Lâm Đồng

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Đối tượng, phạm vi và khu vực nghiên cứu

Chương 4: Phân tích những vấn đề liên quan tới bài toán đánh giá thích nghi đất đai trên địa bàn huyện đức trọng

Chương 5: Áp dụng lý thuyết và thực tiễn giải bài toán đánh giá thích nghi bền vững huyện Đức Trọng

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/105 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]