Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy để thành lập bản đồ đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí tại tỉnh Đồng Nai
Date published: 31.03.2015 | 16:48
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012, thành lập bản đồ hiện trạng cơ cấu mùa vụ tỉnh Bến Tre năm 2012

Nội dung đề tài:

-Thực hiện nội suy các chỉ  số  AQI của các chất CO, SO2, NO2 và bụi bằng 3 phương pháp nội suy (IDW, Spline, Kriging).

- Thực hiện đánh giá các thuật toán nội suy bằng hệ  số  tương quan R2 và  chỉ số Nash – Sutcliffe (NSI).

-  Chọn ra  các  phương pháp nội suy tối ưu cho việc thành lập bản đồ  phân vùng

mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đánh giá chất lượng không khí tỉnh Đồng Nai thông qua bản đồ phân vùng chất

lượng không khí được thành lập

.Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/108 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]