Khóa luận tốt nghiệp, Ứng dụng phần mềm GIS, Ứng dụng Công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Date published: 30.03.2015 | 16:36
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng Công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đề tài:

Đề  tài xây dựng  trang WebGIS hiển thị  thông tin của các lớp dữ  liệu, công cụ tương tác bản đồ cơ bản, truy vấn và cập nhật dữ liệu thuộc tính.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/56 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]