Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng GIS, Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương
Date published: 31.03.2015 | 16:55
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương

Nội dung đề tài:

-Xây  dựng cơ sở  dữ  liệu  quản lý thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thiết kế phần mềm xử lý thông tin cấp GCNQSDĐ, lưu trữ và  hiển  thị  bản đồ địa chính.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả

Chương 5: Kết luận và đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/81 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]