Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng GIS, Ứng dụng GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lượng mưa trên lưu vực sông La Ngà
Date published: 31.03.2015 | 16:51
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lượng mưa trên lưu vực sông La Ngà

Nội dung đề tài:

-Đánh giá hiệu quả  trạm quan trắc hiện tại dựa trên phương pháp thống kê không gian,

- Ứng dụng GIS vào phân tích đa lớp xác định số  lượng,  vị  trí  thích hợp xây dựng

thêm trạm quan trắc

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Đặc điểm khu vực nghiên cứu

Chương 3: Tổng quan cơ sở lý thuyết

Chương 4: Dự liệu, phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả, thảo luận

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/70 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]