Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng GIS, Ứng dụng GIS và đánh giá đa tiêu chuẩn (AHP) trong đánh giá thích nghi cây điều huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Date published: 31.03.2015 | 16:52
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS và đánh giá đa tiêu chuẩn (AHP) trong đánh giá thích nghi cây điều huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

Nội dung đề tài:

-Tích hợp GIS  và AHP đánh giá  thích nghi đất đai nhằm xác định phương án bố trí

quy hoạch vùng trồng  cây  điều theo hướng ổn định bền vững

- Tích  hợp  GIS  và AHP  đánh  giá  thích  nghi  đất  đai  cho  cây  điều  tại  huy ện  Bù

Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

-    Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng điều theo hướng ổn định và bền vững

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Chương 4: Kết luận, kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/86 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]