Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đa, Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đa
Date published: 30.03.2015 | 16:42
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đa

Nội dung đề tài:

-Nghiên cứu phương pháp đánh giá đất đai của FAO (1976, 1993b, 2007).

- Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý (GIS).

-  Nghiên  cứu  phân  tích  đa  tiêu  chuẩn  (MCA),  trong  đó  tập  trung  nghiên cứu  lý thuyết về phân tích thứ bậc trong ra quyết định nhóm (AHP  –  GDM). Ứng dụng GIS và MCA trong đánh giá thích nghi đất đai.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tiềm năng đất đai huyện Cát Tiên – tỉnh Lâm Đồng.

- Vận hành mô hình tích hợp GIS và MCA trong trường hợp dữ liệu đầu vào của

huyện  Cát  Tiên.  So  sánh  đánh  giá  kết  quả  mô  hình  trong  điều  kiện  thực  tiễn huyện Cát Tiên.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan các kết quả nghiên cứu

Chương 3: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và mô hình

Chương 4: Phân tích những vấn đề liên quan tới bài toán đánh giá thích nghi đát đai trên địa bàn huyện Cát Tiên

Chương 5: Áp dụng lý thuyết và thực tiễn giải bài toán đánh giá thích nghi bền vững huyện Cát Tiên

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/104 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]