Khóa luận tốt nghiệp, Ứng dụng phần mềm GIS, quản lý tài sản, vận hành mạng lưới cấp nước, Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nư
Date published: 26.03.2015 | 14:22
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Nội dung đề tài:

-    Thu thập thông tin về mạng lưới cấp nước tại phương 1.

-    Xây dựng cấu trúc cơ sỡ dữ liệu (CSDL) với phần mềm ArcGIS Diagrammer.

-    Thiết  lập  và  phân  tích  mạng  lưới  trong  phần  mềm  bằng  bộ  công  cụ  Ultility

-    Network Analyst trong.

-     Kết hợp phần mềm ArcGIS 10, phần mềm Bentley WaterGEMS, trong xây dựng

mạng lưới cấp nước.

-    Tính toán và phân tích áp lực nước trong mạng lưới bằng phần  mềm Bentley

WaterGEMS.Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và đề xuất

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/72 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]