Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS, Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận
Date published: 31.03.2015 | 16:49
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận

Nội dung đề tài:

-  Đánh giá  hiện  trạng  hạn hán  ảnh hưởng đến nông  nghiệp  tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ hạn 6 tháng mùa khô tại tỉnh Bình Thuận.

- Xây dựng bản đồ hạn vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận.

-Từ kết quả đạt  được, đề tài  đề xuất  một  vài  giải pháp phù hợp  với điều kiện thực tế của  tỉnh  Bình Thuận  nhằm góp phần  phòng,  chống và hạn chế  ảnh hưởng  của

hạn hán đến sản suất nông nghiệp.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/93 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]