Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng GIS, Ứng dụng WebGIS, Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương
Date published: 31.03.2015 | 16:56
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương

Nội dung đề tài:

-Xây dựng được cơ sở  dữ  liệu địa lý lưu trữ  các thông tin trong hồ  sơ cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thiết kế  giao diện trang WebGIS có các chức năng cung cấp thông tin về  tiến

độ  xử  lý hồ  sơ  cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, thông tin chủ  sử  dụng và thông tin giấy chứng nhận.

-  Xây dựng được một trang WebGIS hoàn chỉnh với các khả  năng tra cứu  thông tin liên quan đến việc cấp GCN và hiển thị  được thửa đất của từng chủ  sở  hữu, người quản lý có thể  cập nhật,  sửa đổi  thông tin  đăng ký cấp  GCNQSDĐ  và

cho người dân biết được quá trình xử lý hồ sơ đang đi tới đâu

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả

Chương 5: Kết luận và đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/67 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]