Bài giảng bao gồm các phần sau:

Chương 1: Máy rải hỗn hợp bê tông xi măng

Chương 2: Máy rải bê tông nhựa

Chương 3: Lý thuyết đầm lèn mặt đường

Chương 4: Máy đầm lăn

Chương 5: Máy đầm rung

Chương 6: Máy hoàn thiện mặt đường bê tông

Chương 7: Những khái niệm về cơ bản

Chương 8: Máy trộn rải trực tiếp vật liệu trên mặt đường

Chương 9: Máy trộn bê tông nhựa

Chương 10: Lý thuyết tính toán trạm trộn bê tông nhựa nóng

Chương 11: Nhà sản xuất bê tông nhựa nóng

Chương 12: Máy trộn hỗn hơp bê tông xi măng

Chương 13: Lý thuyết tính toán máy trộn bê tông

Chương 14: Nhà sản xuất bê tông xi măng

Bài giảng định dạng file PDF(.pdf)

Date published: 01.06.2016 | 07:44
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Bài giảng máy làm đường

Bài giảng bao gồm các phần sau:

Chương 1: Máy rải hỗn hợp bê tông xi măng

Chương 2: Máy rải bê tông nhựa

Chương 3: Lý thuyết đầm lèn mặt đường

Chương 4: Máy đầm lăn

Chương 5: Máy đầm rung

Chương 6: Máy hoàn thiện mặt đường bê tông

Chương 7: Những khái niệm về cơ bản

Chương 8: Máy trộn rải trực tiếp vật liệu trên mặt đường

Chương 9: Máy trộn bê tông nhựa

Chương 10: Lý thuyết tính toán trạm trộn bê tông nhựa nóng

Chương 11: Nhà sản xuất bê tông nhựa nóng

Chương 12: Máy trộn hỗn hơp bê tông xi măng

Chương 13: Lý thuyết tính toán máy trộn bê tông

Chương 14: Nhà sản xuất bê tông xi măng

Bài giảng định dạng file PDF(.pdf)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]