Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện theo TT20/2019/TT-BXD
30 EP
Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
0 EP
Mẫu quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Tiêu đề	Nghị định 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng  Chủ đề	Tiêu chuẩn quy phạm-Hạ tầng kỹ thuật  Phần nội dung	1. Nghị định này quy định về các hoạt
0 EP
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.
0 EP
TCVN 9275:2012 Màng biển báo phản quang - phương pháp xác định hệ số phản quang dùng cấu hình đồng phẳng
0 EP
TCVN 9273:2012 phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
0 EP
TCVN 9250:2012 Trung tâm dữ liệu - yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông
0 EP
TCVN 9067-2:2012 tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - phương pháp thử - phần 2: xác định độ bền chọc thủng động
0 EP
QCVN 38:2011/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
0 EP
Mẫu báo giá chi phí lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công theo TT16/2019/TT-BXD
50 EP
Tổng mức đầu tư dự án cập nhật văn bản năm 2020
100 EP
Bảng tra hệ số chi phí QLDA và tư vấn đầu tư theo TT16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
30 EP
Mẫu hồ sơ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư dự án khu nhà ở xã hội
200 EP
Phương án tài chính dự án nhà ở xã hội chung cư 25 tầng
150 EP
TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
15 EP
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình xây dựng dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
15 EP
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.
0 EP
TCVN 9239:2012 Chất thải rắn - quy trình chiết độc tính
0 EP
TCVN 6862:2012 Chất lượng đất - xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - phương pháp rây và sa lắng Tiêu chuẩn/Moi truong
0 EP
TCVN 6226:2012 Chất lượng nước - phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni
0 EP
TCVN 6225-2:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 2: phương pháp đo màu sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên
0 EP
TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.
0 EP
TCVN 9236:2012 Chất lượng đất - giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở việt nam - phần 1, 2, 3
0 EP
TCVN 8921:2012 Ống thép hàn chịu lực - thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn để phát hiện các khuyết tật tách lớp
0 EP
TCVN 8920-5:2012 hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 5: đo độ chính xác chuyển động
0 EP
TCVN 8920-4:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 4: đo tốc độ hàn
0 EP
TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo
15 EP
TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
0 EP
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - phần 2: công tác trát trong xây dựng
15 EP
TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - Phần 1: công tác lát và láng trong xây dựng
15 EP
TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu
0 EP
Quyết định 02/2001/QĐ-TCDL – Quyết định của tổng cục trưởng tổng cục du lịch về việc sửa bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
0 EP
Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
0 EP
TCVN 9238:2012 ISO 14164:1999 phát thải nguồn tĩnh - xác định lưu lượng thể tích dòng khí trong các ống dẫn khí - phương pháp đo tự động
0 EP
TCVN 9595-3:2013 ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 độ không đảm bảo đo - phần 3: hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (gum:1995)
0 EP
TCVN 6615-2-5:2013 IEC 61058-2-5:2010 thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-phần 2-5: yêu cầu cụ thể đối với bộ lựa chọn chuyển đổi
0 EP
Quyết định 759/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh
0 EP
QCVN 47:2012/BTNMT Về quan trắc thủy văn
0 EP
QCVN 04-04:2012/BNNPTNT Công trình thủy lợi - khoan nổ mìn đào đá - yêu cầu kỹ thuật
0 EP
TCVN 8302:2009 Quy hoach phát triển thủy lợi – quy định chủ yếu về thiết kế
0 EP
TCVN 8301:2009 công trình thủy lợi –Máy đóng mở kiểu Vít - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu.
0 EP
Mẫu số 03- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Mẫu số 06 - Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng
0 EP
Mẫu số 05 - Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Mẫu số 04- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
0 EP
Mẫu số 02- Báo cáo kết quả thẩm tra dự án
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]