1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng với nhà thầy nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Date published: 11.07.2016 | 04:34
Available in Ebook
Văn bản khác
0 EP

Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng với nhà thầy nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]