0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư số 03/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương I: Quy đỊnh chi tiết về xác đỊnh chủ đầu tư; thẩm đỊnh, phê duyêjt dự án đầu tư

xây dụng công trình

Chương II: Quy định chi tiết về giấy phép xây dựng

Chương III: Quy định chi tiết về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương IV: Quy định về xử lý chuyển tiếp

Chương V: Điều khoản thi hành

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi