0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn: năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn là: Nhằm giúp chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn sử dụng để hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Giúp đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội - môi trường. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.. 

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh Bắc Kạn

+ Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi