0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

- Để phát huy tiềm năng lợi thế về rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng  tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015 , định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số: 2488/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2008.

- Báo cáo Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn gồm 4 phần chính:

  + Phần I: Đặt vấn đề,  những căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng

  + Phần II: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh

 Về nội dung: Đánh giá về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; đặc điểm kinh tế - xã hội, thực trạng hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, nhận định về những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, lợi thế và những thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và sản xuất lâm nghiệp nói riêng.

  + Phần III: Dự kiến Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020.

  + Phần IV: Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  - Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Các văn bản pháp lý

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi