0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo một số kết quả chủ yếu tổng điều tra Nông thôn - Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Báo cáo một số kết quả chủ yếu tổng điều tra Nông thôn - Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Thực hiện quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và phương án Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 ban hành theo quyết định số 334/QĐ-BKHĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ KH & ĐT. Triển khai công tác tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh BR-VT, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Quyết định số 484 QĐ –UBND về việc thành lập BCĐ và Tổ thường trực giúp việc BCĐ TĐT Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ngày 4 tháng 3 năm 2016.

-  Sau gần một năm thực hiện công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản đã hoàn thành tốt những mục tiêu của cuộc Tổng điều tra theo Phương án của BCĐ Trung ương cũng như mục tiêu củâ cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo một số kết quả chủ yếu tổng điều tra Nông thôn - Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm 3 phần:

  + Phần I: Khái quát quá trình tổ chức thực hiện tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  + Phần II: Những đánh giá tổng quan về thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  + Phần III: Kết quả tổng hợp một số chỉ tiêu chính thức từ cuộc tông điều tra

 * Thời điểm lập báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo một số kết quả chủ yếu tổng điều tra Nông thôn - Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi