0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 441/QĐ-SNN-KHTC ngày 27 tháng 12 năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Kết luận số 832-KL/TU ngày 11 tháng 12 năm 2019 Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện các nội dung được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao vào Chương trình hành động số 01/CTr-SNN ngày 20 tháng 02 năm 2020 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại Văn bản số 364/SNN-KHTC ngày 21 tháng 02 năm 2020 để triển khai thực hiện trong năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 1020-KL/TU ngày 14/7/2020 của Hội nghị lần thứ 36 BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 và triển khai hoạch năm 2021.

* Thời điểm báo báo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi