0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

- Căn cứ: Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh;

Căn cứ quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

- Mục tiêu: Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Nghị quyết về tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm không xảy ra dịch bệnh triên diện rộng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và tăng cường kiểm tra, đánh giá nhằm cải thiện chất lượng bệnh viện. Triển khai thực hiện đề án xây dựng bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh, thân thiện, hiện đại. Tiếp tục chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; Đe án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám, chữa bệnh cho ngành y tế. Thực hiện có hiệu quả Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân theo quyết định số 538/Qđ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện Tâm Thần.

* Thời điểm báo cáo: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi