0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2011

- Mục tiêu: Vùng Đông Quảng Nam có trình độ phát triển cao cả về kinh tế và văn hóa, xã hội. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, có giá trị và chất lượng tăng trưởng cao, có cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức. Văn hóa phát triển phong phú, đa dạng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc, phát triển các giá trị văn hóa toàn cầu và gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc. Xã hội phát triển hài hòa, lành mạnh, văn minh.Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đạt được tầm cao mới hơn hẵn so với hiện tại. Các tiện ích cơ bản và tiện nghi sinh hoạt được cải thiện rõ rệt. Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, hiện đại để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi