0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2019

 - Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2019

(tungbn-qtrinh98-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi