0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.

- Tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;

- Một số văn bản pháp luật và chính sách mới về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường;

- Thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững,... gắn với bảo vệ môi trường.

- Tăng trưởng xanh - phát triển bền vững và vấn đề biến đổi khí hậu

- Môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng dân tộc thiểu số: mối quan hệ giữa môi trường với phát triển bền vững; những thách thức về tài nguyên, môi trường và sự tác động của suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường đến sản xuất và đời sống; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường bền vững vùng dân tộc thiểu số...

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi