0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận : năm 2019

- Mục tiêu lập báo cáo giải trình kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là: Đề xuất với UBND tỉnh việc phân bổ quỹ đất đai phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Làm căn cứ pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020… theo quy định của Luật đất đai 2013. Giúp cơ quan quản lý nhà nước về đất đai xác định năm 2020 trên địa huyện sẽ triển khai thực hiện bao nhiêu công trình dự án có liên quan đến lĩnh vực đất đai; xác định được tổng diện tích cần phải thu hồi đất, diện tích chuyển mục đích, diện tích cho thuê đất đối với từng công trình, dự án... trên cơ sở đó xây dựng các phương án: hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bố trí tái định cư... và các vấn đề xã hội khác có liên quan.

* Thành phần hồ sơ bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo giải trình kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

+ Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

+ Bản đồ nền HT2015 Ninh Phước

+ Bản đồ sông suối

+ Bản đồ nền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

+ Bản đồ ghi chú kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

+ Bản đồ label điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ Binh Do

+ Bản đồ ranh giới

+ Bản đồ điện bổ sung

+ Bản đồ nền quy hoạch chim yến

+ Bản đồ khung

 (nvl-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi