0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Quy hoạch sản xuất nông nghiệp nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tạo sự phát triển Kinh tế - xã hội theo các tiêu chí sản xuất nông nghiệp do Chính phủ ban hành tại quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009; Hiện nay ngành nông nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế chung; sản xuất nông nghiệp đã làm ra một khối lượng lương thực, thực phẩm lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu thụ tại.

- Mục tiêu của Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội là: Giúp xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quy hoạch không gian chi tiết vùng nông nghiệp hợp lý trên địa bàn, cụ thể hóa phương hướng phát triển kinh tế ngành trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, cải thiện điều kiện sống và phúc lợi chung của nông dân.

- Thời điểm lập Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông ghiệp

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi