0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Bảng tính chi phí lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo TT20/2019/TT-BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2020 và thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng .

       Để việc tính toán Các chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được nhanh chóng và chính xác, chúng tôi đưa ra Mẫu bảng tính toán chi tiết các chi phí lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000, Quy hoạch chi tiết khu đô thị tỉ lệ 1/500, Quy hoạch chung xây dựng xã, Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn.

        Đây là tài liệu được lập trên phần mền Excel với các tính năng tự động tính toán các chi phí lập đồ án quy hoạch theo TT20/2019/TT-BXD ( chi phí lập quy hoạch, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch… ) khi nhập thông số đầu vào: quy mô diện tích, quy mô dân số của khu quy hoạch vào bảng có sẵn.

Tài liệu bao gồm 2 phần:

1)Phần 1: Bảng excel tính toán  tự động các chi phí lập đồ án quy hoạch : bao gồm 6 sheeet bảng với định dạng file (.XLS)

Bảng 1: Tổng hợp chi phí lập đồ án QH vùng

Bảng 2: Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chung đô thị

Bảng 3 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000

Bảng 4 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chi tiết khu đô thị tỉ lệ 1/500

Bảng 5 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chung xây dựng xã

Bảng 6 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chi tiết điểm dân cư nông thôn

2)Phần 2: Thông tư số 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (PDF)

 

 (Ht-ttmh-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi