0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Ứng dụng GIS và AHP thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định

Nội dung đề tài:

Nhằm  ứng dụng hệ  thống thông tin địa lý (GIS) và phương pháp  phân tích thứ  bậc (AHP)  xây dựng bản đồ  phân vùng  nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định.

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lũ lụt.

-  Xác định trọng số cho các nhân tố nghiên cứu.

- Xây dựng bản đồ cho từng nhân tố ảnh hưởng đến lũ lụt.

-  Xây dựng qui trình thành lập bản đồ phân vùng.

-  Phân cấp các nhân tố ảnh hưởng đến lũ lụt.

-  Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ lụt

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Hiện trạng các vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/108 trang)

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi