0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

1.1. Tiêu chuẩn này đưa ra trình tự hướng dẫn kiểm tra giám sát quá trình thi công sơn phủ bảo vệ kết cấu thép.

1.2. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn liên quan đến công tác xử lýbề mặt, thi công sơn, kiểm tra, giám sátthi công và chấp thuận nghiệm thu lớp sơn phủbảo vệ kết cấu thép.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi