Thứ hai, 08-08 GMT+7

Thoát Nước Mưa_ Cấu Tạo Ga, Rãnh, Máng Thu


- Ga Thu Thăm Rãnh B500:

+Xem_Bản_Vẽ:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3_6LtKjtSkuN2ExYzBmNzEtNTg4MS00NWJhLTg2NDYtOGFmMTRkZjIxNzQ4&hl=en_US

+Tải File: http://www.mediafire.com/?bg9pd9pyry22035

- Ga Thu Thăm Rãnh B300:

+Xem_Bản_Vẽ:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3_6LtKjtSkuOWZiODlhYzMtZDA5Zi00NzVlLWI3YmItMjdlMWUxODRlMDcw&hl=en_US

+Tải File:http://www.mediafire.com/?5waf1fg95tkb9d5

- Rãnh B300:

+Xem_Bản_Vẽ:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3_6LtKjtSkuMjYzNDIwNjQtY2ExMy00NTk1LWI0NjYtZTkzOTMzYzRjNzgx&hl=en_US

+ Tải File:http://www.mediafire.com/?921emptp4pbqfid

- Cửa phai B600:

+Xem_Bản_Vẽ:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3_6LtKjtSkuNDU3NjAzYzQtMzBiNC00NGE3LTkxOWItMTA4MTZjZmY2M2Rm&hl=en_US

+Tải File:http://www.mediafire.com/?rd683djytnt8t5a

- Máng Thu:

+Xem_Bản_Vẽ:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3_6LtKjtSkuOTQyOTkyNWMtMWQ0Zi00NGE1LTkyMjEtNmI1NzNhMmM5ZTlj&hl=en_US

+Tải File:http://www.mediafire.com/?embl6vkoky19tbj

Đường dẫn của bản tin này: http://thuvienxaydung.net/cong-trinh-ha-tang/thoat-nuoc-mua-cau-tao-ga-ranh-mang-thu.html
© Thư viện: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: no-reply@thuvienxaydung.net