0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, quản lý chất thải rắn có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, việc nghiên cứu “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch quản lý chất thải rắn: Trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với với diện tích 1.989,5 km2; Quy mô dân số vùng nghiên cứu quy hoạch 1,012 triệu người (Niên giám 2011).

- Đối tượng quy hoạch:

    + Chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và khu dân cư nông thôn

    + Chất thải rắn công nghiệp

    + Chất thải rắn y tế

    + Chất thải rắn xây dựng, bùn cặn hệ thống thoát nước.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: năm 2013

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống và phương thức phân loại CTR tại nguồn, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. Nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR cho các đô thị, khu công nghiệp và điểm dân cư nông thôn. Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới các khu xử lý CTR trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý CTR cho các đô thị, KCN và các điểm dân cư nông thôn theo hướng tăng cường tái chế các loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách, bộ máy quản lý về CTR nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của tỉnh.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng phát sinh khối lượng chất thải rắn

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn

+ QH 03: Bản vẽ dự báo phát sinh chất thải rắn đến năm 2025

+ QH 04: Bản vẽ phân vùng phạm vi thu gom chất thải rắn

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn đến năm 2025

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi