0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Huyện Bình Giang được UBND tỉnh cho phép lập Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Kẻ Sặt mở rộng (tại Công văn số 1732/UBND-VP ngày 09/9/2014) và cho phép lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang (tại Công văn số 4110/UBND-VP ngày 23/11/2018) để làm cơ sở thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu trong năm 2020 huyện Bình Giang đạt tiêu chí huyện nông thôn mới và mục tiêu nâng cấp thị trấn Kẻ Sặt mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương là đô thị loại IV. Đến nay Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/02/2019.

* Thông tin đồ án:

Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Hải Dương: năm 2020

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Hải Dương là: Giúp lập kế hoạch quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lực hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bình Giang. Để sớm hoàn thành việc nâng cấp đô thị Kẻ Sặt lên đô thị loại IV, đồng thời đảm bảo mục tiêu xây dựng huyện Bình Giang đạt các tiêu chí Huyện nông thôn mới.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Hải Dương

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị và bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2030

+ QH 08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước mặt

+ QH 10: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH 11: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH 12: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ QH 13: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi