0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám Thống kê thị xã Mường Lay năm 2019, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file excel (.xls)

- Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Chi cục Thống kê thị xã Mường Lay biên soạn hàng năm, với nội dung gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của thị xã.

- Niên giám Thống kê năm 2019 thị xã Mường Lay bao gồm hệ thống số liệu 5 năm : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (trong đó, số liệu từ năm 2018 trở về trước là số liệu chính thức; số liệu từ năm 2019 là số sơ bộ). Ngoài ra, số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa so với Niên giám Thống kê năm trước, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua. Do vậy, đề nghị độc gỉa thống nhất sử dụng số liệu trong cuốn Niên giám này.

- Mục tiêu của việc lập Niên giám Thống kê năm 2019 thị xã Mường Lay: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám Thống kê năm 2019 thị xã Mường Lay: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám Thống kê năm 2019 thị xã Mường Lay

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi