0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại QĐ số 286/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Chà

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên là: Tổ chức lại việc sử dụng đất theo hướng đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quỹ đất cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, từng chủ sử dụng đất có lãnh thổ sử dụng đất cần thiết và được phân bổ hợp lý trên địa bàn huyện. Tạo lập cơ sở để quản lý thống nhất đất đai trong lãnh thổ và làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, ... theo đúng thẩm quyền. Làm căn cứ định hướng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, phục vụ cho công tác quản lý đất đai một cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm và có hiệu quả. Quy hoạch sử dụng đất còn tạo cơ sở cho việc tin học hóa các nguồn dữ liệu quy hoạch phục vụ quản lý, sử dụng đất. Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế có liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo chính trị

+ Báo cáo đánh giá quy hoạch

+ Các bảng tính toán

+ Văn bản pháp lí

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi