0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn: năm 2017

- Mục tiêu của đồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn là: Giúp điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện, bối cảnh phát triển mới.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp mạng lưới điện tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ QH_02: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, điểm dân cư tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ QH_03: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Kạn

+ QH_04: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ QH_05: Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn

+ QH_06: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn  

+ QH_07: Bản đồ vị trí tỉnh Bắc Kạn và mối quan hệ trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

+ QH_08: Bản đồ định hướng tổ chức lãnh thổ tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi