0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 462/QĐ-SNN-KH ngày 27/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/02/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Kết luận số 119-KL/TU ngày 05/12/2017 của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện các nội dung được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao vào Chương trình công tác số 01/CTr-SNNPTNT ngày 31/01/2018 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại Văn bản số 665/SNN-KHTC ngày 16/3/2018 để triển khai thực hiện trong năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và triển khai hoạch năm 2019.

* Thời điểm báo báo: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi