0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 525/QĐ-SNN-KHTC ngày 26/12/2018;

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Kết luận số 620-KL/TU ngày 11/12/2018 Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện các nội dung được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao vào Chương trình hành động số 01/CTr-SNN-KHTC ngày 31/01/2019 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại Văn bản số 386/SNN-KHTC ngày 20/02/2019 để triển khai thực hiện trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và triển khai hoạch năm 2020.

* Thời điểm báo báo: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi