0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa

- Hiện nay tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khu vực thị trấn Thiệu Hóa nói riêng và của cả huyện Thiệu Hóa nói chung có nhiều mặt tăng trưởng tích cực. Mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu về đời sống vật chất tinh thần ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng theo đồ án quy hoạch, do nhụ cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nên một số nội dung trong đồ án quy hoạch chi tiết đến nay không còn phù hợp với điều kiện phát triển Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đuợc UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 25/4/2016. Nội dung đồ án đã xác định khu đất lập quy hoạch có tính chất chức năng là khu hành chính, trung tâm dịch vụ, thương mại cấp vùng và khu dân cư mới của thị trấn Vạn Hà

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa đó là: Rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch nhằm điều chỉnh không gian đô thị cho phù họp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Dự báo khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của khu đô thị, tuân thủ quy chuấn về quy hoạch đô thị và quy chuấn khác có liên quan. Khai thác và sử dụng họp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai khu đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển bền vững. Sử dựng nguồn lực đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện và môi trường đầu tư thuận lợi, rút ngắn quá trình hình thành và phát triền đô thị.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí

+ Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi