0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 sở Công thương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.xls)

- Năm 2018, Sở Công Thương có nhiều đổi mới sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, kịp thời xử lý và đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 06/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 119-KL/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công Thương; Kế hoạch triển khai chiến lược kiện toàn cơ cấu ngành công nghiệp thực hiện dự án Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của Tỉnh... Kết quả năm 2018, các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương đều có sự chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019

* Thời điểm báo cáo: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019

+ Văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi