0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đồng Lạc giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Xã Đồng Lạc nằm ở phía Bắc của huyện Chợ Đồn là xã vùng đồi núi cao độ dốc lớn. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế - xã hội của xã Đồng Lạc cũng như nhiều xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cần quy hoạch tổng thể, định hướng lâu dài để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, khai thác khoáng sản, có sự đầu tư khai thác và phát triển tốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa của huyện Chợ Đồn.

- Phạm vi lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đồng Lạc giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: Bao gồm toàn bộ xã Đồng Lạc với tổng diện tích 3.662 ha.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đồng Lạc giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là: Giúp cụ thể hóa “Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH” do Đảng và Nhà nước đề ra. Cụ thể hóa chương trình hành động của UBND tỉnh Bắc Kạn, Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn về thực hiện Nghị quyết trung ương 7 và “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020”. Xây dựng hình mẫu quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn đạt được các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đồng Lạc giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đồng Lạc giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2012

+ QH_03: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH_04: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn mới

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi