0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Xã Ngọc Phái là một xã nằm ở phía nam của huyện Chợ Đồn, cách trung tâm huyện Chợ mới 6km và có tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 4075 ha, địa hình phức tạp, đồi núi cao độ dốc lớn, việc đi lại khó khăn điều này ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội.

- Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái là cơ sở định hướng cho việc xây dựng xã theo hướng nông thôn mới,  khắc phục những bất hợp lý, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 26/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung Ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái nhằm đánh giá rõ các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đưa ra định hướng phát triển về không gian, mạng lưới dân cư, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, nhằm khai thác hết tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đề án cũng đưa ra đề xuất nhằm hạn chế những ảnh hưởng bất lợi từ thiên nhiên thường xảy ra trên địa bàn xã để chủ động trong việc quản lý thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái là: Giúp Phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo An ninh Quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, gắn với các cơ sở kinh tế công nghiệp, dịch vụ và phát triển theo quy hoạch nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn xã Ngọc Phái, giảm dần khoảng cách với cuộc sống đô thị. Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Định hướng phát triển không gian trên địa bàn xã Ngọc Phái phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư xã và đáp ứng được các tiêu chuẩn về nông thôn mới. Hình thành thiết chế trong việc xây dựng phát triển xã Ngọc Phái trên cơ sở có sự tham gia của người dân để đảm bảo tính khả thi, bền vững.

 - Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Phái giai đoạn năm 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2012

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH_04: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi