Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- MB-CĐ-00: Sơ đồ bản vẽ chi tiết 1/500

- MBTT-CĐ-01-21: Mặt bằng chi tiết lưới điện 22kV

- SĐNL-CĐ-22: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 22kV

- CT-CĐ-23: Chi tiết bố trí cột máy cắt RECLOSER và đo đếm 24kV phía sau đầu nguồn

- CT-CĐ-23A: Chi tiết bố trí cột trạm cắt đầu nhánh rẽ phân đoạn

- CT-CĐ-24: Bố trí cột cầu dao phụ tải nhánh rẽ

- CT-CĐ-24A: Chi tiết bố trí cột đỡ thẳng, néo đường dây mạch kép

- CT-CĐ-25: Chi tiết bố trí cột đỡ thẳng, néo đường dây mạch đơn

- CT-CĐ-25A: Chi tiết bố trí cột néo góc, hãm cuối

- CT-CĐ-26: Bố trí cột rẽ nhánh

- CT-CĐ-27: Bố trí cột chống sét van

- CT-CĐ-28: Chi tiết xà cầu chì cắt tải 24kV

- CT-CĐ-29-34: Chi tiết xà XN-22C

- CT-CĐ-35: Chi tiết xà phụ dẫn léo

- CT-CĐ-36: Chi tiết xà cầu dao phụ tải 24kV

- CT-CĐ-37: Chi tiết xà lệch XL5F-22

- CT-CĐ-38: Chi tiết xà biến điện áp XTU

- CT-CĐ-39: Chi tiết xà biến dòng điện XTI

- CT-CĐ-40: Chi tiết xà cầu đầu cáp và chống sét van

- CT-CĐ-41: Chi tiết cổ dè cố định cáp

- CT-CĐ-42: Chi tiết ghế cách điện 24kV

- CT-CĐ-43: Chi tiết thang sắt

- CT-CĐ-44: Chi tiết gông thép 2 cột 20m

- CT-CĐ-45-46: Chi tiết tiếp địa (hỗn hợp + dọc cột)

- CT-CĐ-47-48: Chi tiết móng cột

- CT-CĐ-49-64: Chi tiết mặt cắt dọc

- CT-CĐ-65: Chi tiết rãnh cáp ngầm, biển báo

- CT-CĐ-66: Mặt cắt ngang đường điển hình

- TKKL-CĐ-01: Thống kê khối lượng phần cấp điện  

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng cấp điện

*) Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.pdf); (.cdr); (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 05.08.2020 | 14:59
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp- Hạng mục Cấp điện

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- MB-CĐ-00: Sơ đồ bản vẽ chi tiết 1/500

- MBTT-CĐ-01-21: Mặt bằng chi tiết lưới điện 22kV

- SĐNL-CĐ-22: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 22kV

- CT-CĐ-23: Chi tiết bố trí cột máy cắt RECLOSER và đo đếm 24kV phía sau đầu nguồn

- CT-CĐ-23A: Chi tiết bố trí cột trạm cắt đầu nhánh rẽ phân đoạn

- CT-CĐ-24: Bố trí cột cầu dao phụ tải nhánh rẽ

- CT-CĐ-24A: Chi tiết bố trí cột đỡ thẳng, néo đường dây mạch kép

- CT-CĐ-25: Chi tiết bố trí cột đỡ thẳng, néo đường dây mạch đơn

- CT-CĐ-25A: Chi tiết bố trí cột néo góc, hãm cuối

- CT-CĐ-26: Bố trí cột rẽ nhánh

- CT-CĐ-27: Bố trí cột chống sét van

- CT-CĐ-28: Chi tiết xà cầu chì cắt tải 24kV

- CT-CĐ-29-34: Chi tiết xà XN-22C

- CT-CĐ-35: Chi tiết xà phụ dẫn léo

- CT-CĐ-36: Chi tiết xà cầu dao phụ tải 24kV

- CT-CĐ-37: Chi tiết xà lệch XL5F-22

- CT-CĐ-38: Chi tiết xà biến điện áp XTU

- CT-CĐ-39: Chi tiết xà biến dòng điện XTI

- CT-CĐ-40: Chi tiết xà cầu đầu cáp và chống sét van

- CT-CĐ-41: Chi tiết cổ dè cố định cáp

- CT-CĐ-42: Chi tiết ghế cách điện 24kV

- CT-CĐ-43: Chi tiết thang sắt

- CT-CĐ-44: Chi tiết gông thép 2 cột 20m

- CT-CĐ-45-46: Chi tiết tiếp địa (hỗn hợp + dọc cột)

- CT-CĐ-47-48: Chi tiết móng cột

- CT-CĐ-49-64: Chi tiết mặt cắt dọc

- CT-CĐ-65: Chi tiết rãnh cáp ngầm, biển báo

- CT-CĐ-66: Mặt cắt ngang đường điển hình

- TKKL-CĐ-01: Thống kê khối lượng phần cấp điện  

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng cấp điện

*) Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.pdf); (.cdr); (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]