0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) khu đô thị mới được lập năm 2017

Theo Nghị định 59/2015/NĐ/CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư.

Để việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) của dự án xây dựng được chính xác theo các quy định của nhà nước. Chúng tôi đưa ra Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) của dự án khu đô thị mới được lập năm 2017, để các đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư tham khảo.

Hồ sơ gồm đầy đủ: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh thiết kế cơ sở, hồ sơ tổng mức đầu tư – phương án tài chính dự án, thuyết minh phương án tài chính của dự án và tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ với định dạng file(.doc và .xls )

Tài liệu bao gồm 4 phần:

*) Phần 1: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) gồm 10 chương ( khoảng 112 trang) được viết theo hướng dẫn tại điều Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 (.Doc)

*) Phần 2:Thuyết minh Thiết kế cơ sở gồm 6 chương ( khoảng 71 trang) được viết theo hướng dẫn tại điều Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 (.Doc)

*) Phần 3: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính của dự án bao gồm 20 Sheet bảng biểu từ Phụ lục 1,2,3,…20)  được định dạng(.xls)được link với nhau, được lập theo các thông tư nghị định mới nhất ( QĐ 79/2017/QĐ/BXD, Thông tư 09/2016/TT-BTC , (TT 209/2016/TT-BXD), (TT 210/2016/TT-BTC…..)

- Bìa Tổng mức đầu tư- phương án tài chính dự án

- Thuyết minh lập Tổng mức đầu tư- phương án tài chính dự án

- Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

- Phụ lục 2 : Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

- Phụ lục 3: Nhu cầu vốn

- Phụ lục 4: Kế hoạch vay vốn

- Phụ lục 5: Bảng tính giá đất kinh doanh

- Phụ lục 6: Doanh thu phát triển của dự án

……

*) Phần 4: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở được soạn theo Nghị định 59/2015/NĐ/CP (.Doc)

*) Phần 5: Một số văn bản hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Nghị định 59/2015/NĐ/CP, Luật xây dựng Số: 50/2014/QH13, QĐ 79/2017/QĐ/BXD,Thông tư 09/2016/TT-BTC , (TT 209/2016/TT-BXD), (TT 210/2016/TT-BTC  (.Doc, PDF)

Để tham khảo các mẫu tính tổng mức đầu tư và phương án tài chính của các dự án khác nhau có thể trực tiếp dowload theo các đường link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/bang-excel-tinh-toan-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-khu-do-thi-moi-o-bac-giang.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

 

 (Ht-ttmh)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi